۲۳‌قانون‌ضروری برای کت‌و‌شلوار مردانه
October 6, 2018

فروشگاه های جامعه به طور منظم و مستمر ضد عفونیمی گردد.

 

 

جهت حفظ سلامت جامعه 

تمامی خط تولید، دستگاه ها و فروشگاه های جامعه به طور منظم و مستمر ضد عفونی

می گردد.
شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه