واحد تضمین کیفیت

عملیات کنترل بر روند کیفی تولید در سالن های مختلف بسیار حائز اهمیت است در همین راستا بر حسب پارامتر های مختلف کیفی آزمایشگاه بسیار مجهزی در کارخانه تجهیز شده است.

در واحد ریسندگی در مراحل مختلف از شروع مخلوط تا تولید نخ، کلیه آزمایشهای لازم انجام می گیرد و بطور مداوم پارامترهای یکنواختی و استحکام اندازه گیری و با استاندارد های موجود مقایسه می شود و در صورت مشاهده هر نوع اختلاف نسبت به اصلاح تولید اقدام عاجل صورت می گیرد و بمنظور مقایسه شید رنگ محصول تولیدی با نمونه مرجع از دستگاه کالر مچینگ استفاده می گردد و برای تست های اندازه گیری استحکام پارچه، ثبات در مقابل نور، ثبات سایشی و پرز دهی نیز تجهیزات مدرنی و دارای لیسانس های بین المللی در آن واحد نصب گردیده است.